Bibliotheek

Het verschil tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

15 april 2022

Citeren als:

An De Schrijver & Jan Mertens (2022). Het verschil tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Website Biodivers Zorggroen HOGENT, www.biodiverszorggroen.be of www.biodiverszorggroen.nl.

Om de globale klimaatverandering aan te pakken heeft de Verenigde Naties alle landen uitgenodigd om nationale klimaatplannen in te dienen. In zo’n klimaatplan wordt in essentie samengevat hoeveel reductie van broeikasgassen elk land denkt te bereiken. Eind 2019 heeft België aan de Europese Commissie de definitieve versie van zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan voor de periode 2021-2030 voorgelegd.

In zo’n klimaatplan zitten zowel klimaatmitigerende als klimaatadaptieve maatregelen. We leggen in dit artikel uit wat beide begrippen betekenen.

Klimaatmitigatie lost het probleem bij de bron op.

Daarbij wordt getracht om de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. Dat betekent inspanningen van alle sectoren die broekasgassen uitstoten, en dan gaat het uiteraard over veel meer dan enkel CO2. Ook de gassen CO2, CH4, N2O, HFK’s, PFK’s, SF6 en NF3 zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Voor meer informatie over deze gassen en de sectoren die deze uitstoten verwijzen we naar de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Mitigation aims to avoid the unmanageable, adaptation aims to manage the unavoidable

Laukkonen et al., 2009

Klimaatadaptatie probeert de schade te beperken

Omdat deze klimaatmitigerende maatregelen nationaal en mondiaal te langzaam gaan en afhangen van politieke beslissingen, is het nodig om binnen het natuurbeheer nu al in te zetten op klimaatadaptieve maatregelen. Klimaatadaptatie omvat maatregelen die trachten om de schade van klimaatverandering te beperken en/of de opportuniteiten ervan te benutten.

De prioriteiten van klimaatadaptatie in het natuurbeheer liggen bij

  1. het ontwikkelen van robuuste verbindingen tussen grote natuurkernen om migratie van soorten te faciliteren. Lees hier meer over in ons artikel ‘klimaatverandering en biodiversiteit‘ en ‘natuur in de versnipperaar
  2. het verhogen van de veerkracht van natuurgebieden, door het wegnemen van stressfactoren als vermesting, verzuring en verdroging.
Ecotunnel
Een spectaculair zicht, een ecoduct boven de E19 die het Nationaal Park de Hoge Kempen in twee snijdt. De ecoduct is zo ontworpen dat het biotoop doorloopt op de brug. Het is dus niet zomaar een betonnen brug, maar een heus biotoop dat toelaat om te migreren van de ene kant naar de andere kant van de weg! Foto Yves Adams via Vildaphoto
Vorige Volgende